Barion Pixel

Menü

Tudástár

Asszertív Tréning

Az MBTI személyiségpreferencia

Vezetőként esetenként azt tapasztaljuk, hogy ugyanabban a helyzetben ugyanarra az ingerre munkatársaink reakciói egymástól teljesen eltérőek, s ennek magyarázata kérdéseket kelt bennünk. Munkahelyi szituációkban ha nem értjük meg, hogy ki miért viselkedik adott módon, a saját értékeinktől, feltételezéseinktől való eltéréseket hibának tekinthetjük, ez el nem fogadáshoz, súrlódásokhoz, beilleszkedési, összeférési problémákhoz vezet, ami arra késztet, hogy akaratlanul megkíséreljünk “megjavítani”, azaz magunkhoz hasonlóvá tenni másokat. Az eredmény egyrészt csőlátás, másrészt a hatalmon levő vezetők az eltérő személyeket a csoport egészéhez való konformitásra késztethetik. Az ilyen erőfeszítések elnyomják a kreativitást, attribúciós torzításokat eredményeznek, utat nyitnak a viselkedési címkéknek, amelyek az egyént – különösen a “különbözőeket”-  egy életen át  elkísérhetik. /Kroeger 1992/.  Az eltéréseket azonban nem csak konfliktusforrásként lehet értelmezni, hanem a különbözőségeket hasznunkra is lehet fordítani, ebben adhat segítséget az Amerikában a munka világában már több, mint 50 éve alkalmazott Myers-Briggs-féle típus indikátor, rövidebben MBTI, melyet Magyarországon is évtizedek óta ismerünk ,de ennek ellenére – sajnos- még elég szűk kör használja. A cikk bemutatja a Myers-Briggs-féle Típus Indikátor elméleti alapjait és gyakorlati példákkal ismerteti annak munkahelyi helyzetekben történő változatos alkalmazási lehetőségeit.  1. Bevezetés Az MBTI koherens, érthető, keretet ad négy dimenzió alapján a különböző emberekről, segítségével össze tudjuk vetni a különböző típusokat, fel tudjuk tárni működésük mozgatórugóit, fejleszteni tudjuk önismeretünket, s e tudás birtokában érthetőbbé válik számunkra, hogy milyen hatást gyakorolhatnak a személyiségpreferenciák az emberi viselkedésre. A Myers-Briggs-féle Típus Indikátor rámutat arra, hogy a különböző típusú emberek nem jók vagy rosszak, csupán egymástól különbözőek. Mindenkinek vannak erősségei és fejlesztendő területei, másban és másképpen vagyunk jók, más feladat megoldásában hatékonyak. A szerzők által használt fogalomrendszer elősegíti a kutatási eredmények alkalmazását konkrét munkahelyi helyzetekben és tevékenységekben: támpontot ad a munkatevékenység megszervezéséhez, az irányításhoz, a csoportok kialakításához, s egyéni segítséget is nyújthat a vezetőknek, illetve a beosztottaknak saját erősségeik és gyenge pontjaik feltérképezéséhez és a fejlődési–fejlesztési irányok tervezéséhez. Az MBTI ereje és jelentősége abban rejlik, hogy az emberek közötti eltérésekhez pozitív, megerősítő módon közelít, azt hangsúlyozza, hogy minél inkább tudatában vagyunk a különbségeknek, annál konstruktívabban tudjuk azokat felhasználni.  2. A Myers-Briggs-féle típus indikátor Az MBTI a személyiség tipológiai különbségeinek feltárására, megismerésére, megértésére alkalmas eszköz, könnyen felismerhetővé teszi számunkra azokat a látszólag véletlenszerű, de valójában személyiség- preferenciákon alapuló, gyakran zavarba ejtő viselkedésmintákat, melyek hozzájárulnak napi interakcióink sikeréhez vagy kudarcához. A módszer C.G.Jung tipológiai elméletére épül, aki a viselkedésben fellelhető különbségeket a személyiségünk alakulását meghatározó alapfunkciókkal, preferenciákkal magyarázta. Ezeket részben örökletesnek, részben a környezet hatására gyermekkorban kialakulónak vélte, s – véleménye szerint - ezek alapozzák meg életvitelünket, különféle választásainkat, attitűdjeinket és azt, ahogy az élet kihívásai elé állunk. Jung elméletének mindennapi alkalmazására a negyvenes évek közepétől Katherine Briggs és lánya, Isabell Briggs Myers dolgozott ki egy jól használható rendszert és eszközt. Katherine Briggs már javában dolgozott az emberek viselkedésének, életmódbeli különbségeinek osztályozásán, amikor találkozott Jung elméletével. A kettejük rendszerében felfedezett hasonlóság arra késztette, hogy saját munkáját félretéve, Jung elméletének tanulmányozásába merüljön. Később lánya, Isabell is bekapcsolódott a munkába, s megalkották a nevükkel fémjelzett Típus Indikátornak nevezett módszerüket 1942-ben. Az MBTI a jungi rendszert (három bipoláris dimenzió mentén elhelyezkedő preferencia pár: extraverzió – introverzió, érzékelés–intuíció és gondolkodás–érzelem) egy újabb dimenzióval egészítette ki, ily módon nyolc preferenciát /4 preferencia párt / különített el: Az elkülönítés alapja Az MBTI preferencia párjai angolul és betűjelük A preferencia pár magyar megfelelője A személy külvilághoz való viszonyulása, honnan szerzi energiáját? Extraversion  E       Introversion          I Extravertált Introvertált Információgyűjtés, észlelés jellemzői Sensing         S         INtuition              N Tények-Ötletek Döntéshozatal módja Thinking       T        Feeling                   F Gondolkodó-Érző Életstílus, életvitel Judging         J         Perceiving            P Tervező-Spontán Az E-I és a J-P preferencia párok a jól látható, megfigyelhető, viselkedés és attitűdbeli sajátosságok leírására szolgálnak. A másik két pár /S-N/, illetve a /T-F/ a pszichés funkciók, a kül-, vagy belvilágból érkező információk begyűjtésének, illetve a döntések meghozatalának a módját írják le. A személyiség vizsgálata során általában a pár egyik tagja lesz meghatározó, ez nem jelenti azt, hogy a másik ne lenne jelen, csupán az egyik tag dominánsabb. A kiválasztott négy prefencia alkotja az ún. típust, (pl. Extravertált(E)--Ötletkedvelő (N)-Érző (F)-Spontán (P)=ENFP), melynek 16 féle kombinációja létezik. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy “egy személyiség ennél bonyolultabb összetevők eredője és igazán tiszta típus nem létezik”. Preferenciáink az évek során különböző alakot ölthetnek, erejük és minőségük a különböző életszakaszokban más és más lehet, a túlélés és a siker érdekében nap mint nap módosíthatjuk viselkedésünket. A továbbiakban rövid leírást adunk a 4 dimenzió által meghatározott preferencia párokról, szemléltetve ezzel a vezetők és a beosztottak sokszínűségét. A típusok bemutatása során először az általános jellemzőket taglaljuk, majd leírjuk, hogy hogyan jelenik meg mindez a munkahelyeken. Az MBTI személyiségpreferencia kérdőív kitöltésére itt van lehetőség. Következő tréningek, melyeken lehetőség nyílik az MBTI személyiségtipológia gyakorlati megismerésére és a dimenziók között létrejövő konflikusok megoldási lehetőségeinek elsajátítására: Asszertív párkapcsolat tréning, 2022.11.19. 9:00-17:00 Asszertív vezető tréning, 2022.12.02. 9:00-17:00 MBTI cikkek: Az MBTI személyiségpreferencia elmélet MBTI vezetőknek: Extravertált (E) vagy Introvertált (I)? MBTI vezetőknek: Tények (S) vagy Ötletek (N)? MBTI vezetőknek: Gondolkodó (T) vagy Érző (F)? MBTI vezetőknek: Tervező (J) vagy Spontán (P)? MBTI röviden: Extravertált (E) Vs. Introvertált (I) Tények(S) Vs. Ötletek (N) Gondolkodó (T) Vs. Érző (F) Tervező(J) Vs. Spontán(P)

Asszertív Tréning

MBTI: Extravertált (E) Vs. Introvertált (I)

Honnan szerezzük energiánkat? Akkor töltődünk, ha másokkal vagyunk, vagy ha egyedül? Extravertált (E) Introvertált (I) Nyílt, kifelé forduló A külső világra és emberekre figyel Energiáját a másokkal való interakciókból és a cselekvésből szerzi Szociábilis, könnyen teremt kapcsolatot Társaságkedvelő Jobban szeret szóban kommunikálni Beszélve gondolkodik Gyors Változatosságot kedvelő, széles az érdeklődési köre A nagy intenzitású ingereket észleli Kicsi az intimszféra irénye Befelé forduló Önmagára és belső jelzésekre figyel Energiáját a belső gondolatok, érzelmek és emlékek feldolgozásából szerzi Nehezen teremt kapcsolatot, akkor kezdeményez, ha az ügy nagyon fontos számára Tartózkodó, távolságtartó Jobban szeret írásban kommunikálni Először gondolkodik, utána beszél Megfontolt Mélyrehatóan fókuszál azokra a dolgokra, amik érdeklik Már a kis intenzitású ingereket (is) észleli Intim szféra igénye nagy   A dimenzió bővebb leírása itt.  Következő tréningek, melyeken lehetőség nyílik az MBTI személyiségtipológia gyakorlati megismerésére és a dimenziók között létrejövő konflikusok megoldási lehetőségeinek elsajátítására: Asszertív párkapcsolat tréning, 2022.11.19. 9:00-17:00 Asszertív vezető tréning, 2022.12.02. 9:00-17:00 MBTI cikkek: Az MBTI személyiségpreferencia elmélet MBTI vezetőknek: Extravertált (E) vagy Introvertált (I)? MBTI vezetőknek: Tények (S) vagy Ötletek (N)? MBTI vezetőknek: Gondolkodó (T) vagy Érző (F)? MBTI vezetőknek: Tervező (J) vagy Spontán (P)? MBTI röviden: Extravertált (E) Vs. Introvertált (I) Tények(S) Vs. Ötletek (N) Gondolkodó (T) Vs. Érző (F) Tervező(J) Vs. Spontán(P) Camino Mesék:  40 nap Finisterrében John Doe I. rész Elindultam A német A magyar fiú Utáltam az egészet Ismét elindultam, hogy megérkezhessek Megérkeztem John Doe II. rész A mexikói

Asszertív Tréning

MBTI: Tények (S) Vs. Ötletek (N)

Elöször a nagy képet látjuk? Vagy a részleteket? Szeretünk újítani? Vagy inkább a megszokott módon csináljuk a dolgokat? Ez alapján elkülönítjük az Érzékelő (S) (a továbbiakban általunk Ténypreferenciájúnak nevezett) és Intuitív (N) (a továbbiakban általunk Ötletpreferenciájúnak nevezett) személyeket. Tények (S) Ötletek (N) Az érzékszervek által megtapasztalható tényekre épít:” Hiszem, ha látom’” Gyakorlatias, realista  Szereti a valós és kézzel fogható dolgokat Jelenorientált Fogékony a részletekre Szereti a megszokott, bevált módszereket Óvatosan és átgondoltan von le következtetéseket Bízik a tapasztalatban Megfontolt   Hisz a megérzéseiben “Heuréka, megtaláltam!” A lehetőségek érdeklik A“fellegekben jár” A nagyobb képre fókuszál és a tények közti összefüggésekre, Jövőorientált, kreatív Stratégiákban gondolkodik Igyekszik mindent újszerűen a maga módján csinálni, megváltoztatni Gyorsan cselekszik                       A dimenzió bővebb leírása itt. Következő tréningek, melyeken lehetőség nyílik az MBTI személyiségtipológia gyakorlati megismerésére és a dimenziók között létrejövő konflikusok megoldási lehetőségeinek elsajátítására: Asszertív párkapcsolat tréning, 2022.11.19. 9:00-17:00 Asszertív vezető tréning, 2022.12.02. 9:00-17:00 MBTI cikkek: Az MBTI személyiségpreferencia elmélet MBTI vezetőknek: Extravertált (E) vagy Introvertált (I)? MBTI vezetőknek: Tények (S) vagy Ötletek (N)? MBTI vezetőknek: Gondolkodó (T) vagy Érző (F)? MBTI vezetőknek: Tervező (J) vagy Spontán (P)? MBTI röviden: Extravertált (E) Vs. Introvertált (I) Tények(S) Vs. Ötletek (N) Gondolkodó (T) Vs. Érző (F) Tervező(J) Vs. Spontán(P) Camino Mesék:  40 nap Finisterrében John Doe I. rész Elindultam A német A magyar fiú Utáltam az egészet Ismét elindultam, hogy megérkezhessek Megérkeztem John Doe II. rész A mexikói

Asszertív Tréning

MBTI: Gondolkodó (T) Vs. Érző (F)

Hogyan hozunk döntéseket? Az eszünkre vagy a szívünkre hallgatunk? Gondolkodó (T) Érző (F) Objektív, elemző és kritikus Ésszerű tényekre és logikus következtetésekre épített rend szerint él Törekszik a korrektségre és méltányosságra Kívülről látja a helyzeteket, hogy objektíven analizálhassa Ok-okozati összefüggésekben gondolkozik Logikus következtetésekben gondolkozik Fair-mindenkit egyenlően kezel Szubjektív, tapintatos, megértő, együttérző és empatikus Emberközpontú értékek szerinti rendre, humánus megoldásokra és harmóniára törekszik Döntéseit az alapján hozza meg, hogy a részvevőknek mi fontos Belehelyezi magát a helyzetekbe és azonosul a résztvevőkkel Jó érzéssel tölti el, ha másoknak segíthet és megbecsüli a körülötte lévőket Felméri, hogy tetteinek milyen hatása van másokra Fair- mindenkit egyedi módon kezel                         A dimenzió bővebb leírása itt.  Következő tréningek, melyeken lehetőség nyílik az MBTI személyiségtipológia gyakorlati megismerésére és a dimenziók között létrejövő konflikusok megoldási lehetőségeinek elsajátítására: Asszertív párkapcsolat tréning, 2022.11.19. 9:00-17:00 Asszertív vezető tréning, 2022.12.02. 9:00-17:00 MBTI cikkek: Az MBTI személyiségpreferencia elmélet MBTI vezetőknek: Extravertált (E) vagy Introvertált (I)? MBTI vezetőknek: Tények (S) vagy Ötletek (N)? MBTI vezetőknek: Gondolkodó (T) vagy Érző (F)? MBTI vezetőknek: Tervező (J) vagy Spontán (P)? MBTI röviden: Extravertált (E) Vs. Introvertált (I) Tények(S) Vs. Ötletek (N) Gondolkodó (T) Vs. Érző (F) Tervező(J) Vs. Spontán(P) Camino Mesék:  40 nap Finisterrében John Doe I. rész Elindultam A német A magyar fiú Utáltam az egészet Ismét elindultam, hogy megérkezhessek Megérkeztem John Doe II. rész A mexikói Camino Mesék:  40 nap Finisterrében John Doe I. rész Elindultam A német A magyar fiú Utáltam az egészet Ismét elindultam, hogy megérkezhessek Megérkeztem John Doe II. rész A mexikói

Asszertív Tréning

MBTI: Tervező (J) Vs. Spontán (P)

Mennyire vagyunk rendezettek térben és időben? Tervezünk? Vagy majd úgy alakítjük, ahogy a körülmények megkívánják? Ez alapján elkülönítjük az Ítéletalkotó (J) (a továbbiakban általunk Tervezőnek nevezett) és Észlelő (P) (a továbbiakban általunk Rugalmasnak nevezett) személyeket. Tervező (J) Spontán(P) Térben és időben rendezett „Rend a lelke mindennek” elv alapján él Hajlamos az előítéletességre Következetes, céltudatos, kitartó, határozott, rendszerint gyorsan lezárja az információszerzést, hogy döntésre jusson Rosszul tűri a bizonytalanságot, lezáratlanságot Energetizálják a befejezett, megoldott ügyek Strukturált, módszeres, rendszerekben gondolkozik Szeret terveket csinálni és követni őket Nyitott, alkalmazkodó, spontán Rugalmas, toleráns, kíváncsi, előítéletektől mentes és kiszámíthatatlan Törekszik minél több információ megszerzésére, nyitott az új lehetőségekre, ezért döntéseit halogatja, ameddig csak lehet A határidők tartása nagy energiába kerül számára Döntései után nyomasztja az elhamarkodottság érzése, a lezártság Az utolsó percek nyomása hihetetlen nagy energiát ad neki. Szereti megtapasztalni és megérteni a dolgokat, ahelyett, hogy irányítaná őket                         A dimenzió bővebb leírása itt. Következő tréningek, melyeken lehetőség nyílik az MBTI személyiségtipológia gyakorlati megismerésére és a dimenziók között létrejövő konflikusok megoldási lehetőségeinek elsajátítására: Asszertív párkapcsolat tréning, 2022.11.19. 9:00-17:00 Asszertív vezető tréning, 2022.12.02. 9:00-17:00 MBTI cikkek: Az MBTI személyiségpreferencia elmélet MBTI vezetőknek: Extravertált (E) vagy Introvertált (I)? MBTI vezetőknek: Tények (S) vagy Ötletek (N)? MBTI vezetőknek: Gondolkodó (T) vagy Érző (F)? MBTI vezetőknek: Tervező (J) vagy Spontán (P)? MBTI röviden: Extravertált (E) Vs. Introvertált (I) Tények(S) Vs. Ötletek (N) Gondolkodó (T) Vs. Érző (F) Tervező(J) Vs. Spontán(P) Camino Mesék:  40 nap Finisterrében John Doe I. rész Elindultam A német A magyar fiú Utáltam az egészet Ismét elindultam, hogy megérkezhessek Megérkeztem John Doe II. rész A mexikói Camino Mesék:  40 nap Finisterrében John Doe I. rész Elindultam A német A magyar fiú Utáltam az egészet Ismét elindultam, hogy megérkezhessek Megérkeztem John Doe II. rész A mexikói

Asszertív Tréning

MBTI vezetőknek: Extravertált (E) vagy Introvertált (I)?

Nagyon lényeges megismerkedni e két típus jellemzőivel, mert némileg eltúlozva: ami energetizálja az Extravertált embereket, az a végsőkig lemeríti az I-t, s fordítva. Mivel ez energiaforrást jelent, a különbség nagy hatással van a személyes viszonyok minden vonatkozására: az egyik ember (I) “nyugis stílusa” a másik szemével nézve (E) motiválatlanság, illetve ha valaki csak hangosan gondolkodik (E),az társa (I) figyelmét bosszantóan elvonhatja. Ezek a különbségek rengeteg félreértéshez, konfliktushoz és sértődéshez vezetnek. A folyamat során érzések sérülnek, kapcsolatok romlanak el, amiket kiküszöbölhetünk, ha ismerjük a típusok jellemzőit. Lássuk tehát részletesen ezeket!  Az Extravertált  emberek (E) figyelmüket a külvilág dolgaira, eseményeire irányítják, energiájukat a külső tapasztalatokból szerzik. Jung szerint az ilyen embereket teljesen elbűvöli mindaz, ami a külvilágban van, a tárgyak, az események, emberek, a közösségi eszmék, az értékeket a külvilágban keresik. Ráhangolódnak és ily módon könnyen alkalmazkodnak a külső helyzetekhez, fontos számukra a külvilág megítélése, erős bennük a másoknak való megfelelés igénye, az elfogadás iránti vágy. Igazodni próbálnak a külső elvárásokhoz, könnyen változtatnak viselkedésükön és értékeiken, emiatt befolyásolhatóaknak tűnnek. Sok elismerést és visszajelzést igényelnek és nyújtanak a körülöttük élőknek. Könnyen teremtenek kapcsolatot, szeretik a társaságot, kezdeményezőek, gyakran dolgoznak másokkal együtt. Általában sok barátjuk van, ezek a kapcsolatok azonban sokszor felszínesek. Szívesen megosztják gondolataikat, érzéseiket a többiekkel, könnyen fejezik ki szóban magukat, először beszélnek, s csak azután elmélkednek, töprengenek az elmondottakon. Állandóan “akciókészek”, szórakozáskedvelő, merész, magabiztos embereknek látszanak, akik mindig nyitottak új érdeklődési körök kialakítására. Ha néhány szóval szeretnénk jellemezni az Extravertált  emberek viselkedését, akkor a szociabilitás, interakciók, kifelé irányultság, felületesség, sok kapcsolat, akciók, gyorsaság, változatosság, nyílt kommunikáció, csapatmunka jellemző rájuk. A többiek számára zavaró lehet, hogy szükségük van arra, hogy mások mindig elérhetőek legyenek, egyedül nem szívesen dolgoznak, nincs elegendő türelmük ahhoz, hogy mélyen foglalkozzanak a feladatokkal, könnyen “beleugranak” dolgokba, a következmények figyelembevétele nélkül cselekszenek. Az Extravertált  beosztottakra nagy energia és fellelkesülés jellemző, élvezik a nyilvános szereplést, a csapatmunkát, beszélgetést, sok barátjuk és érdeklődési körük van. Gyorsan reagálnak, könnyen hozzászólnak, “beszélve gondolkodnak”, előbb kimondják elképzeléseiket, s csak utána elemzik azt. Egyszerűbb számukra az elsajátítás, ha megvitathatják másokkal. A verbális önkifejezés könnyebben megy nekik, mint az írás. Gyakran kapnak elismerést “szóbeli szereplésért”, valamint a gyorsaság alapján jutalmazott teljesítményekért. Általában élvezik az akciókat, interakciókat. Viselkedésükben zavaró lehet, hogy “behatolnak mások territóriumába”, s megbánthatják őket azáltal, hogy nem érzékelik, hogy néha úgy viselkednek, mint “elefánt a porcelánboltban”. Azonnali reagálást várnak, nem tolerálják a késleltetett válaszokat. Az Introvertált személyekre (I) a gondolatok, a belső világ élményei felé fordulás, a szemlélődés jellemző, energiájukat saját gondolataikból, ötleteikből, érzéseikből szerzik. Minden nap szükségük van egyedül töltött időre, hogy feltöltődjenek, és energiát adjanak maguknak, önbizalmuk és biztonságérzetük belülről fakad. A dolgokat mélységükben szeretik feldolgozni, ehhez csendet, nyugalmat, egyedüllétet keresnek, a társaság helyett inkább a magányt preferálják. Jung szerint az Introvertáltak tipikusan visszafogott, félénk, elég nehezen megközelíthető, társas környezetükhöz nehezen alkalmazkodó személyek. Saját belső világukat jól ismerik, rendszerint világos szubjektív nézetekkel és értékrenddel rendelkeznek, ami csak nagyon alaposan feldolgozott érvek alapján és viszonylag hosszú idő után változtatható. Gyakran a külső nyomások ellenére is kitartanak saját álláspontjuk mellett. Nem igazolják saját magukat, nem akarnak másokhoz igazodni, “belső iránytűjük” vezérli gondolataikat, érzésüket, reakciójukat. Fenntartással létesítenek kapcsolatokat: kevés, ugyanakkor mély barátságot ápolnak. Interakcióik során szeretnek elismerést kapni, de ők kevésbé osztogatják azt. Elsősorban írásban szeretik kifejezni magukat, íly módon mondanivalójukat világosan fogalmazzák meg, a beszédet, vagy cselekvést náluk mindig megelőzi a gondolkodás fázisa. Gondolataikat, érzéseiket ritkán hozzák felszínre, csak azokkal osztják meg, akikben megbíznak. Néhány szóval jellemezve: az Introvertált embereket a magány, privát élet, befelé fordulás, mélység, koncentráció, alaposság, kevés és mély kapcsolat, reakciók, megfontoltság jellemzi. A vezetők számára kihívás annak kezelése, hogy ellenállnak a külső befolyásnak, nem szívesen dolgoznak másokkal, nem fordítanak kellő figyelmet a külső eseményekre, a munkában teljes koncentrációra van szükségük, nem tűrik még az elkerülhetetlen megszakításokat sem, s gyakran “csiga lassúnak” tűnnek a többiek számára. Az Introvertált kollégákra általában a körültekintőbb reagálás jellemző, lassabban fejezik ki gondolataikat, nagyobb energiával rendelkezőnek érzik magukat, ha elegendő időt adunk számukra. Szeretik az önállóságot, általában akkor elégedettek, ha egyedül dolgozhatnak. Hosszú ideig is képesek ugyanazon feladaton gondolkodni, nem szeretik, ha mások félbeszakítják, megzavarják őket. Könnyebben tanulnak, ha elmélkedhetnek a dolgokon, a “gondolatban történő gyakorlást” részesítik előnyben. Inkább írásban szeretnek teljesíteni, az olyan helyzeteteket kedvelik, ahol elég idő áll rendelkezésükre, ahol az olvasás, elmélyülés, gondolkodás kap nagy hangsúlyt, számukra nem a teljesítmény, hanem a folyamat a fontos. A „Mit csináltál tegnap egész nap?” kérdés helyett a „Mivel foglalkoztál a tegnapi nap folyamán?” Kérdés célravezetőbb számukra. Viselkedésükben zavaró lehet, hogy gyakran “elvonulnak”, nem reagálnak azonnal a dolgokra, ami a figyelés vagy az érdeklődés hiányaként illetve – bizonyos esetekben felkészületlenségként is értelmezhető, s ezzel gyakran a vezetők illetve beosztott társaik rosszallását válthatják ki. Úgy tűnhet, hogy nincsenek tudatában a körülöttük lévő világnak, elmulasztják azokat a lehetőségeket, melyek során új tevékenységnek részesei lehetnek. Következő tréningek, melyeken lehetőség nyílik az MBTI személyiségtipológia gyakorlati megismerésére és a dimenziók között létrejövő konflikusok megoldási lehetőségeinek elsajátítására: Asszertív párkapcsolat tréning, 2022.11.19. 9:00-17:00 Asszertív vezető tréning, 2022.12.02. 9:00-17:00 MBTI cikkek: Az MBTI személyiségpreferencia elmélet MBTI vezetőknek: Extravertált (E) vagy Introvertált (I)? MBTI vezetőknek: Tények (S) vagy Ötletek (N)? MBTI vezetőknek: Gondolkodó (T) vagy Érző (F)? MBTI vezetőknek: Tervező (J) vagy Spontán (P)? MBTI röviden: Extravertált (E) Vs. Introvertált (I) Tények(S) Vs. Ötletek (N) Gondolkodó (T) Vs. Érző (F) Tervező(J) Vs. Spontán(P) Camino Mesék:  40 nap Finisterrében John Doe I. rész Elindultam A német A magyar fiú Utáltam az egészet Ismét elindultam, hogy megérkezhessek Megérkeztem John Doe II. rész A mexikói

Asszertív Tréning

MBTI vezetőknek: Tények (S) vagy Ötletek (N)?

Tények– Ötletek (S – N): A preferenciapár alapját az képezi, hogy a személy milyen módon gyűjti be környezetéből a különböző információkat? Ez alapján elkülönítjük az Érzékelő (S) (a továbbiakban általunk Ténypreferenciájúnak nevezett) és Intuitív (N) (a továbbiakban általunk Ötletpreferenciájúnak nevezett) személyeket. A Ténypreferenciájú  (S) emberek elsősorban érzékszerveikkel (szemük, fülük, kezük stb.) szerzik meg az adatokat, megbíznak a beérkező információk pontosságában. Megfigyelik környezetüket és a körülöttük zajló eseményeket, a dolgokat konkrét valóságukban fogják fel, nem foglalkoznak az elvont jelentésekkel, összefüggésekkel, nem hívei az elméleteknek. Számukra az itt és most beérkező adatok fontosak, jelszavuk a “Hiszem, ha látom!” Konkrétumokra, apró részletekre koncentrálnak, jók a megfigyelési folyamatokban, pontosan emlékeznek a tényekre. Jellemző rájuk a realitás, s a helyzetek gyakorlati hasznának felismerésére, jól teljesítenek a rutin feladatokban. Múltban szerzett tapasztalataikra építenek, figyelmük a jelenre irányul, a “mában élnek”, nem terveznek hosszú távra. Munkatársaik számára zavaró lehet, hogy a helyzeteket feketének vagy fehérnek látják, tartózkodnak a kockázatos megoldásoktól és a problémamegoldás során elfeledkezhetnek tágabb összefüggésekről, általános alapelvekről. Néhány szóval jellemezve őket: az Érzékelő típusú emberekre a föld közeliség, tények, gyakorlatiasság, szorgalom, érzékenység, tapasztalat, haszonelvűség jellemző. Az Ténypreferenciájú kollégák a személyesen megtapasztalható dolgokra figyelnek, (látás, hallás, ízlelés) erős bennük az őket körülvevő környezet megértése iránti igény. Látni akarják mindennek a gyakorlati értékét, megragadható és hasznos ismeretekre törekszenek. Jók a megfigyelési feladatokban, pontosan észlelik a fontos részleteket, kevesebb ténybeli tévedésük van. Ha van idejük, a kérdéseket kétszer olvassák el, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy minden részletét jól értették- e. A lépésről – lépésre haladó gondolkodást részesítik előnyben, a jelenlegi feladatok megoldása során a múltbeli tapasztalatok irányítják őket. Az egyszerűséget kedvelik a komplexitással szemben, gondot okoz számukra, ha a helyzet túl bonyolulttá válik. A hagyományokat értékesnek tartják, és hajlamosak tenni kialakításuk és fenntartásuk érdekében. Pályaválasztáskor a gyakorlatias foglalkozásokat részesítik előnyben. A vezető számára kihívást jelenthet, hogy leragadnak a részleteknél, nem bíznak az intuícióban és az elméletekben, “nem látják a fától az erdőt”, fantáziátlan megoldásokkal állhatnak elő egy-egy feladatmegoldás során, és “szőrszálhasogató” kérdéseket tehetnek fel a számukra fontos részletek tisztázása érdekében, s emiatt kicsit lassabban haladhatnak a többieknél. Az Ötletkedvelő (N) emberek tényszerű észleléssel indítanak, de szinte azonnal a tények közötti összefüggésekre irányítják figyelmüket, a dolgokban rejlő lehetőségeket, mélyebb jelentéseket keresik. A részletek, konkrétumok háttérbe szorításával inkább az általános összefüggésekkel foglalkoznak, nyilvánvaló bizonyítékok nélkül is érzékelik a mögöttes folyamatokat, ráéreznek a helyzetben rejlő lehetőségekre. A tényeket értelmezik, szekvenciális adatfeldolgozás helyett egyes részeket ragadnak meg és megérzéseket alkotnak arról, hogy mit tárnak fel az adatok, olyan jelentéseket tulajdonítva nekik, amik evidensen nem következnek belőlük. Az Ötletkedvelők értéke a képzelőerő, jók az új lehetőségek meglátásában, a problémák többféle megoldását keresik. A fogalmak és elméletek világát kedvelik, elvontak, képesek a “mintha” szituációk kezelésére, hipotézisek alkotására. Az élet képzeleti, kreatív oldalára nagy hangsúlyt fektetnek. Döntéseik a legfontosabb elvekre és gondolatokra épülnek. Jövőre orientáltak, jók a tervezési, felújítási munkákban. Néhány szóban jellemezve őket, jellemző rájuk az előérzet, ihlet, szárnyalás, fantázia, spekulativitás, jövőre orientáltság, leleményesség, képzeletgaz-dagság. Mások számára zavaró  lehet, hogy nem szeretik a rutin munkát, tényszerű hibákat véthetnek, fontos részletekről megfeledkezhetnek, türelmetlenek az aprólékos, “gürcölő” emberekkel szemben. Az ötlet preferenciákkal rendelkező munkatársak az átfogó megértésre törekszenek, a belátás és megérzés révén történő ismeretelsajátítást kedvelik. Szeretik az elméleteket, fogalmakat, élvezik az új készségek elsajátítását, az élet kreatívabb oldalai érdeklik őket, nagy energiával és lelkesedéssel képesek dolgozni. Nagyra értékelik a gyors felfogást és a következtetések levonása során gyakran hagynak ki lépéseket. A velük való együttműködés során gondot jelenthet, hogy a részleteket mellőzik, nem figyelnek meg mindent alaposan, pontosan. Egy-egy téma feldolgozása során fantáziájuk túlságosan elszabadulhat, (emiatt a többiek “légből kapottnak” titulálják őket) fontos tényezőkről megfeledkezhetnek, tényszerű hibákat véthetnek. Ha a megszerzett tudást kell alkalmazni, könnyen elveszítik érdeklődésüket. Következő tréningek, melyeken lehetőség nyílik az MBTI személyiségtipológia gyakorlati megismerésére és a dimenziók között létrejövő konflikusok megoldási lehetőségeinek elsajátítására: Asszertív párkapcsolat tréning, 2022.11.19. 9:00-17:00 Asszertív vezető tréning, 2022.12.02. 9:00-17:00 MBTI cikkek: Az MBTI személyiségpreferencia elmélet MBTI vezetőknek: Extravertált (E) vagy Introvertált (I)? MBTI vezetőknek: Tények (S) vagy Ötletek (N)? MBTI vezetőknek: Gondolkodó (T) vagy Érző (F)? MBTI vezetőknek: Tervező (J) vagy Spontán (P)? MBTI röviden: Extravertált (E) Vs. Introvertált (I) Tények(S) Vs. Ötletek (N) Gondolkodó (T) Vs. Érző (F) Tervező(J) Vs. Spontán(P)

Asszertív Tréning

MBTI Vezetőknek: Gondolkodó (T) vagy Érző (F)?

Az Érzők és a Gondolkodók egyaránt lehetnek döntőképesek és döntésképtelenek, a különbségtétel alapja az, hogy a Gondolkodó távolságot tart, az Érző pedig bevonódik a döntés folyamatába. Gondolkodónak (T) azokat az embereket nevezzük, akik személytelen, objektív döntéseket hoznak. A valóságot elemzések és logikus következtetések útján próbálják megérteni, az “eszükre hallgatnak”. Jellemző rájuk a racionalitás, az ok – okozati összefüggésekben történő világos gondolkodás. Érzelmileg távol tartva magukat a helyzettől, tárgyilagos, ésszerű, objektív érvek alapján, pártatlanul próbálnak döntést hozni. Az igazságosságra törekvést előtérbe helyezik az érzelmekkel szemben, betartják a szabályokat, a célok elérésében az előírt eljárásokat, módszereket követik. A dolgok, személyek megítéléséhez objektív módszereket használnak. Sokszor kritikusak, de a megfelelően indokolt (racionális, számukra is elfogadható érveken nyugvó) ellenvéleményt képesek elfogadni, ellenkező esetben viszont nehéz velük kompromisszumra jutni. Erősségük, hogy könnyen felfedezik, mitől rossz, hibás valami, s ezt használják a problémamegoldásban. Jellemző rájuk a józan ész, szilárdság, az objektivitás, világosság, az elvek, összevetés, törvények és a kritikák. Mások számára nehezen kezelhető, hogy hajlamosak az érzelmeket teljesen figyelmen kívül hagyni, vagy a kelleténél kevesebb figyelmet tulajdonítani nekik. Bizonyos esetekben “hidegnek” és az emberek igényei iránt érdektelennek tűnnek, kizárják a szubjektivitást. A Gondolkodó típusú munkatársak objektív mércéket alkalmaznak saját maguk és mások megítélésénél, szeretik a problémákat analizálni és kritikai gondolkodás jellemző rájuk, az objektivitás, igazságosság nagyon fontos számukra a döntéshozatalban. Élvezik a versenyt, de kényelmetlenül érzik magukat, ha érzelmeiket és érzéseiket kell kifejezniük, az Érzők gyakran tartják őket “hidegvérűnek”. Olyan pályák iránt érdeklődnek, ahol az elmélet fontos, illetve jellemző a versenyhelyzet. Problémát jelenthet a velük való együttműködés közben, ha az elemző tevékenységet túlzásba viszik, mert ilyenkor hajlamosak elveszni a részletekben, leragadhatnak esetleg lényegtelen, apró dolgoknál. Gondként merülhet fel az is, hogy a Gondolkodó típusú beosztottak nem figyelnek eléggé társaikra, empátiás készségük kevéssé kifejezett, s hajlamosak érzelmeiket “véka alá rejteni”. Az Érző (F) típusú emberek döntéseiket érzéseikre hagyatkozva, “szívükre hallgatva” hozzák, az emberekkel és a helyzetekkel való azonosulás révén. Az információt személyes, értékorientált módon strukturálják. Tekintettel vannak mások érzéseire, értékeire, megértik és figyelembe veszik a többiek igényeit. Magas empátiakészséggel rendelkeznek, harmóniára és személyes megerősítésekre törekszenek, érzéseiket kimutatják. Együttérző, másokat megértő, megszánó, megbecsülő, támogató emberek. Gyorsan meggyőzhetőek, könnyen bevonhatóak a legkülönfélébb dolgokba is, de ők is nagy befolyással vannak a körülöttük élő emberekre. Hiszik, hogy az értékek, érzések és a bizalom a logika felett állnak. Jellemző rájuk a szubjektivitás, az értékeik, a személyesség, a méltányosság, együttérzés, gondoskodás. A velük való együttműködésben gondot okozhat, hogy olyannyira lekötheti őket az emberi kapcsolatok ápolása, hogy feladataikat, kötelezettségeiket háttérbe szoríthatják, elhanyagolhatják, s korlátozva érzik magukat, ha szabályokat, eljárásokat, módszereket kell követniük, néha túl érzelmesek, s tartózkodnak az egészséges és hasznos konfliktusoktól is. Időnként túlságosan oltalmazóak, vagy manipulatívak lehetnek. Az Érző típusú kollégák személyes és szubjektív normákat vesznek alapul döntéseik során. Nem az objektív tényeket, hanem társaikat értik meg és elemzik. Döntéseikben a harmónia fontos szempont, megbíznak másokban és támaszt nyújtanak. Élvezik az együttműködést, kerülik a versengést igénylő szituációkat. Gondot jelenthet, hogy a szabályokat, módszereket korlátozóknak élik meg, türelmetlenek a logikus, analitikus társaikkal szemben, akik viszont “zavaros fejűeknek” tartják őket. Néha túlságosan elragadják őket hangulataik, túl érzelmeseknek tűnnek. Következő tréningek, melyeken lehetőség nyílik az MBTI személyiségtipológia gyakorlati megismerésére és a dimenziók között létrejövő konflikusok megoldási lehetőségeinek elsajátítására: Asszertív párkapcsolat tréning, 2022.11.19. 9:00-17:00 Asszertív vezető tréning, 2022.12.02. 9:00-17:00 MBTI cikkek: Az MBTI személyiségpreferencia elmélet MBTI vezetőknek: Extravertált (E) vagy Introvertált (I)? MBTI vezetőknek: Tények (S) vagy Ötletek (N)? MBTI vezetőknek: Gondolkodó (T) vagy Érző (F)? MBTI vezetőknek: Tervező (J) vagy Spontán (P)? MBTI röviden: Extravertált (E) Vs. Introvertált (I) Tények(S) Vs. Ötletek (N) Gondolkodó (T) Vs. Érző (F) Tervező(J) Vs. Spontán(P)

Asszertív Tréning

MBTI vezetőknek: Tervező (J) vagy Spontán (P)?

Mennyire vagyunk rendezettek térben és időben? Tervezünk? Vagy majd úgy alakítjük, ahogy a körülmények megkívánják? Ez alapján elkülönítjük az Ítéletalkotó (J) (a továbbiakban általunk Tervezőnek nevezett) és Észlelő (P) (a továbbiakban általunk Rugalmasnak nevezett) személyeket. Tervező (J) - Spontán (P): Aszerint, hogy a személyre mennyire jellemző a tervezett, szervezett életmód, a döntések meghozatalának gyorsasága vagy a spontaneitás, rugalmasság, szintén kétféle típust  különíthetünk el: a Tervező (vagy ítéletalkotó) és az Spontán (vagy befogadó) preferenciákat. A Tervező típusú (J) embereknél a döntési folyamaton van a hangsúly, mely gondolkodás vagy érzelem alapján egyaránt történhet. Döntését könnyen és gyorsan, néhány adat alapján meghozza, közben biztos magában, s elégedett, ha döntött. Gyorsan eljut a döntéstől a tettig. Szeret tervezni, majd tervei szerint cselekszik. Szereti befejezni, amit elhatározott. Fontos számára, hogy a dolgok lezártak legyenek. A határidőket betartja és kerüli, hogy az utolsó percekben cselekedjen. E típus célja egy szabályozott, rendezett, tervszerű, megszervezett életvitel kialakítása. Gyakran készítenek listát napirendjükről, teendőikről, melyeket sikeresen fel is használnak. A tervezett, időben és térben rendezett környezetet kedvelik, szabályozni, kontrollálni akarják életüket. Szeretik, ha a szabályok nem változnak, a dolgok állandóak. Határozottak, ütemezettek, módszeresek, rendszeresek, szervezettek, strukturáltak. Viselkedésükben zavaró lehet, hogy elégtelen adatmennyiség alapján is döntenek, az elképzeléseikhez nem illő információkról nem vesznek tudomást, új adatok esetén sem változtatnak döntésükön. A változást frusztrálónak élik meg. A Ítéletalkotó kollégák tervekre, napirendekre támaszkodnak, az idő fontos számukra. Nem szeretik a meglepetéseket, azt keresik, hogy mi a legjobb módja egy tevékenység végrehajtásának. Általában időben befejezik a vállalt tevékenységeket és rendet tartanak maguk körül. Gyakran lesz belőlük bankár vagy matematikus. A munkahelyen azzal okozhatnak gondot, hogy döntéseik meghozatalánál nem veszik figyelembe társaik véleményét és hamar lezárják azokat. A többiek számára rugalmatlannak, makacsnak és néha alkalmazkodásra képtelennek tűnnek. Spontán típusú (P) egyén lassan és vonakodva dönt. Ha lehetősége van rá, döntését mindaddig visszatartja, amíg az összes - számára szükségesnek vélt - információt be nem szerzi, mások véleményét kikéri, a lehetséges következményeket minden szempontból megfontolja, nyitott az egymásnak ellentmondó adatokra. Szeret az utolsó percben választani. Ha a döntés után valamilyen fontos információt kap, hajlamos döntését újra gondolni. Kerüli a határidőket, a feladatok elkezdésével a végsőkig vár, de az utolsó percek nyomása energetizálja. Rugalmas, alkalmazkodó, nyitott a változásra, azt lehetőségként értelmezi. Kíváncsi, szívesen látja a helyzeteket új megvilágításban. Az életet inkább megérteni akarja, s nem irányítani. Néhány szóval jellemezve: az Észlelők nyitottak, izgatottak, spontának, strukturálatlanok, alternatívákban gondolkodnak, kísérletezők, a lehetőségeket szeretik. Mások számára zavaró lehet, hogy döntéshozatalukat a környezetükben lévő emberek és az újonnan érkező információk erősen befolyásolják. Túl sok időt tölthetnek a probléma lényegtelen oldalainak vizsgálatával, a tervezés és döntés kényszere korlátozza őket. Az Spontán típusú munkatársak döntéseiket ameddig csak lehet, elodázzák, az életet a maga teljességében akarják átélni. Gyakran személyes kockázatokat vállalnak , szeretnek okosak és szellemesek lenni, a játékot gyakran a munka elé helyezik, vagy a munkát játékká alakítják. Szeretik a rugalmas időbeosztást és a magas feszültségszintet biztosító pályákat. A vezetők számára gondot jelenthet, hogy határozatlannak tűnnek. Nem terveznek, nem tarják be a határidőket, szabályokat, normákat, jól tolerálják a rendetlenséget és a zavart.   Következő tréningek, melyeken lehetőség nyílik az MBTI személyiségtipológia gyakorlati megismerésére és a dimenziók között létrejövő konflikusok megoldási lehetőségeinek elsajátítására: Asszertív párkapcsolat tréning, 2022.11.19. 9:00-17:00 Asszertív vezető tréning, 2022.12.02. 9:00-17:00 MBTI cikkek: Az MBTI személyiségpreferencia elmélet MBTI vezetőknek: Extravertált (E) vagy Introvertált (I)? MBTI vezetőknek: Tények (S) vagy Ötletek (N)? MBTI vezetőknek: Gondolkodó (T) vagy Érző (F)? MBTI vezetőknek: Tervező (J) vagy Spontán (P)? MBTI röviden: Extravertált (E) Vs. Introvertált (I) Tények(S) Vs. Ötletek (N) Gondolkodó (T) Vs. Érző (F) Tervező(J) Vs. Spontán(P)